+421 911 323 363
OBCHODNÉ PODMIENKYDOPRAVAPLATBAVEĽKOOBCHODKONTAKTBLOG

Výňatok časti obchodných podmienok hovoriaci o ochrane osobných informácií Kupujúceho a jeho právach najmä z pohľadu GDPR.

15.   Ochrana osobných údajov

       15.1. Predávajúci v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných predpisov v platnom znení spracúva osobné údaje zákazníkov za účelom:

       a.) Spracovania objednávky, vystavenia daňového dokladu a vedenia reklamácii v internetovom obchode SUŠENÉ.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefón).

       b.) Registráciou v internetovom obchode SUŠENÉ.sk v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa).

       c.) Realizáciou platby v internetovom obchode SUŠENÉ.sk prostredníctvom aplikácie CardPay, a to v rozsahu: (titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa, číslo platobnej karty, dátum expirácie platobnej karty, overenie platobnej karty).

       15.2. Predávajúci alebo doručovacia spoločnosť pri odovzdávaní objednávky je oprávnená si od zákazníka vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia jeho identity alebo osoby uvedenej na doručovacej adrese.

       15.3. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas  na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim prevádzkovateľovi.

       15.4. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti zo spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je spoločnosť BENEFIT LINE s.r.o IČO 47 219 165, sídlom Horná 4, 90301 Senec (ďalej len: „PREDÁVAJÚCI“).

       15.5. Osobnými údajmi Kupujúceho sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Identifikovateľná fyzická osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

       15.6. Predávajúci menoval poverenca pre ochranu osobných údajov Kupujúceho. Kontaktnými údajmi poverenca sú:

               Kmeť Peter, konateľ, telefón: 0911 323 363, e-mail: obchod@susene.sk

       15.7. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov Kupujúceho je:

              • plnenie zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

              • oprávnený záujem Predávajúceho na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

              • súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

       15.8. Účelom spracovania osobných údajov je:

              • vybavenie objednávky Kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakty), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany Predávajúceho plniť,

              • zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

       15.9. Zo strany Kupujúceho dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním poskytuje Kupujúci svoj výslovný súhlas formou zaškrtnutia príslušného políčka pri vytváraní objednávky a založení osobného konta.

       15.10. Predávajúci uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Kupujúcim a Predávajúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), prípadne po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie však 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu Kupujúceho.

       15.11. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Predávajúci osobné údaje Kupujúceho vymaže.

       15.12. Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

                  • podieľajúce sa na dodanie tovaru / služieb / realizáciu platieb na základe zmluvy,

                  • zaisťujúci služby prevádzkovanie e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

                  • zaisťujúci marketingové služby.

       15.13. Predávajúci nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia mailingových služieb / cloudových služieb.

       15.14. Za podmienok stanovených v GDPR má Kupujúci právo:

                  • na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

                  • na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR.

                  • na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR.

                  • namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

                  • na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

                  • na možnosť odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo email Predávajúceho uvedený v čl.15.6. týchto podmienok.

       15.15. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

       15.16. Predávajúci prehlasuje, že:

  •          Spracované osobné údaje dotknutých osôb použije len na vyššie uvedené účely v rámci svojich obchodných aktivít.

       15.17. Spoločné ustanovenia:

  •          Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov; napr. právo na základe písomnej žiadosti požadovať od Predávajúceho napr. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, potvrdenie či sú alebo nie sú osobné údaje o vás spracúvané, opravu alebo likvidáciu vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod.
  •          Osobné údaje, ktoré poskytujete Predávajúcemu prostredníctvom registračného formulára alebo priamej objednávky musia byť pravdivé, a v prípade ich zmeny ste povinný o ich zmene bezodkladne informovať aj Predávajúceho.
  •          Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám a sprostredkovateľom, t. j. subjektom spolupracujúcim s Predávajúcim, ktorými sú napríklad prepravné a doručovacie spoločnosti. Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

o    Slovenská pošta, a. s.. Partizánska cesta č. 9 975 99, Banská Bystrica

o    Tatra banka, a.s. Hodžovo námestie 3, 850 05 Bratislava 55

        15.18. Odoslaním objednávky a registráciou v internetovom obchode SUŠENÉ.sk KUPUJÚCI potvrdzuje, že je oboznámený  s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma.

        15.19. S týmito podmienkami Kupujúci súhlasí a svoj súhlas potvrdzuje zaškrtnutím políčka v objednávkovom, či registračnom formulári. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzuje, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijíma

        15.20. Predávajúci je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Kupujúcemu zašle novú verziu týchto podmienok e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci Predávajúcemu poskytol. 

Obchodné podmienky a časť o ochrane osobných údajov boli aktualizované dňa 28.4.2018 s účinnosťou od 25.5.2018.